اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 44,307
تعداد واحدهای باقی مانده: 155,693
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 472,209,043,269
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,731,361
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,657,662
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,657,662
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق : ژرف بین بهبود ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی مدبران مستقل
مدیر سرمایه‌گذاری : ,مجید پورنعمت رودسری ,امیرمحمد خدیوی ,فرزانه هاشم لو
ضامن نقد شوندگی اول : سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/05/24
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/01 10,731,361 10,657,662 0 303 128,748 11 84,441 44,307 472,209,043,269
  2 1397/06/31 10,636,943 10,566,521 0 0 128,445 0 84,430 44,015 465,085,420,132
  3 1397/06/30 10,488,517 10,420,337 0 0 128,445 0 84,430 44,015 458,651,154,803
  4 1397/06/29 10,488,348 10,420,168 0 0 128,445 0 84,430 44,015 458,643,700,344
  5 1397/06/28 10,488,180 10,420,000 0 548 128,445 156 84,430 44,015 458,636,295,679
  6 1397/06/27 10,487,645 10,418,853 0 361 127,897 31 84,274 43,623 454,501,622,274
  7 1397/06/26 10,425,554 10,356,541 0 962 127,536 0 84,243 43,293 448,365,717,648
  8 1397/06/25 10,333,418 10,267,851 0 707 126,574 0 84,243 42,331 434,648,401,010
  9 1397/06/24 10,454,321 10,386,386 0 0 125,867 0 84,243 41,624 432,322,913,880
  10 1397/06/23 10,430,973 10,363,787 0 0 125,867 0 84,243 41,624 431,382,288,327
  11 1397/06/22 10,430,921 10,363,736 0 298 125,867 0 84,243 41,624 431,380,149,192
  12 1397/06/21 10,430,888 10,363,218 0 194 125,569 0 84,243 41,326 428,270,363,817
  13 1397/06/20 10,259,278 10,192,401 0 201 125,375 0 84,243 41,132 419,233,821,809
  14 1397/06/19 10,196,210 10,127,375 0 256 125,174 1 84,243 40,931 414,523,566,844
  15 1397/06/18 10,005,967 9,937,430 0 1,059 124,918 328 84,242 40,676 404,214,883,740
  16 1397/06/17 9,823,061 9,750,525 0 0 123,859 0 83,914 39,945 389,484,727,322
  17 1397/06/16 9,644,764 9,574,102 0 0 123,859 0 83,914 39,945 382,437,512,542
  18 1397/06/15 9,644,776 9,574,114 0 91 123,859 10 83,914 39,945 382,437,966,493
  19 1397/06/14 9,644,746 9,573,941 0 347 123,768 0 83,904 39,864 381,655,570,659
  20 1397/06/13 9,609,607 9,538,503 0 112 123,421 15 83,904 39,517 376,933,012,616