اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/04
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 26,320
تعداد واحدهای باقی مانده: 173,680
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 197,961,054,366
قیمت صدور هر واحد (ریال): 7,616,807
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,521,317
قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,521,317
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق : ژرف بین بهبود ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی مدبران مستقل
مدیر سرمایه گذاری : ,مجید پورنعمت رودسری ,امیرمحمد خدیوی ,سید میلاد سعدآبادی
ضامن نقد شوندگی اول : سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/05/24
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/04 7,616,807 7,521,317 0 10 103,170 0 76,850 26,320 197,961,054,366
  2 1397/02/03 7,618,549 7,522,317 0 10 103,160 1,487 76,850 26,310 197,912,172,042
  3 1397/02/02 7,633,590 7,542,374 0 0 103,150 0 75,363 27,787 209,579,941,646
  4 1397/02/01 7,700,483 7,608,355 0 0 103,150 0 75,363 27,787 211,413,351,876
  5 1397/01/31 7,693,078 7,599,558 0 0 103,150 0 75,363 27,787 211,168,917,357
  6 1397/01/30 7,695,366 7,601,712 0 339 103,150 63 75,363 27,787 211,228,780,540
  7 1397/01/29 7,695,717 7,601,124 0 10 102,811 0 75,300 27,511 209,114,516,492
  8 1397/01/28 7,678,875 7,584,738 0 0 102,801 0 75,300 27,501 208,587,891,269
  9 1397/01/27 7,666,307 7,572,360 0 10 102,801 93 75,300 27,501 208,247,476,613
  10 1397/01/26 7,671,087 7,578,097 0 0 102,791 0 75,207 27,584 209,034,218,977
  11 1397/01/25 7,686,444 7,594,471 0 0 102,791 0 75,207 27,584 209,485,885,269
  12 1397/01/24 7,687,165 7,595,192 0 0 102,791 0 75,207 27,584 209,505,763,422
  13 1397/01/23 7,687,886 7,595,912 0 37 102,791 120 75,207 27,584 209,525,645,512
  14 1397/01/22 7,688,208 7,596,510 0 1,307 102,754 0 75,087 27,667 210,172,652,761
  15 1397/01/21 7,735,317 7,643,753 0 39 101,447 0 75,087 26,360 201,489,342,074
  16 1397/01/20 7,734,484 7,643,127 0 80 101,408 0 75,087 26,321 201,174,740,264
  17 1397/01/19 7,762,325 7,670,521 0 10 101,328 17 75,087 26,241 201,282,146,257
  18 1397/01/18 7,781,355 7,689,291 0 0 101,318 0 75,070 26,248 201,828,519,315
  19 1397/01/17 7,838,392 7,746,954 0 0 101,318 0 75,070 26,248 203,342,054,277
  20 1397/01/16 7,839,211 7,747,774 0 0 101,318 0 75,070 26,248 203,363,563,917
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق