اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 24,104
تعداد واحدهای باقی مانده: 175,896
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 191,602,036,605
قیمت صدور هر واحد (ریال): 8,045,643
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,948,973
قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,948,973
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق : ژرف بین بهبود ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی مدبران مستقل
مدیر سرمایه گذاری : ,مجید پورنعمت رودسری ,امیرمحمد خدیوی ,سید میلاد سعدآبادی
ضامن نقد شوندگی اول : سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/05/24
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/03 8,045,643 7,948,973 0 104 105,010 0 80,906 24,104 191,602,036,605
  2 1397/04/02 8,044,584 7,947,376 0 0 104,906 0 80,906 24,000 190,737,018,525
  3 1397/04/01 7,983,984 7,886,974 0 0 104,906 0 80,906 24,000 189,287,374,445
  4 1397/03/31 7,984,725 7,887,714 0 32 104,906 0 80,906 24,000 189,305,144,734
  5 1397/03/30 7,985,466 7,888,327 0 354 104,874 0 80,906 23,968 189,067,411,035
  6 1397/03/29 7,883,066 7,784,706 0 0 104,520 0 80,906 23,614 183,828,045,743
  7 1397/03/28 7,846,280 7,748,742 0 14 104,520 0 80,906 23,614 182,978,788,858
  8 1397/03/27 7,905,030 7,806,608 0 0 104,506 0 80,906 23,600 184,235,958,838
  9 1397/03/26 7,735,237 7,632,187 0 0 104,506 0 80,906 23,600 180,119,618,774
  10 1397/03/25 7,736,132 7,633,083 0 0 104,506 0 80,906 23,600 180,140,757,320
  11 1397/03/24 7,737,028 7,633,979 0 0 104,506 0 80,906 23,600 180,161,900,286
  12 1397/03/23 7,737,924 7,634,875 0 0 104,506 0 80,906 23,600 180,183,048,534
  13 1397/03/22 7,556,687 7,452,986 0 0 104,506 0 80,906 23,600 175,890,480,625
  14 1397/03/21 7,443,320 7,340,568 0 0 104,506 0 80,906 23,600 173,237,406,869
  15 1397/03/20 7,430,359 7,327,677 0 0 104,506 0 80,906 23,600 172,933,185,791
  16 1397/03/19 7,446,528 7,343,720 0 0 104,506 0 80,906 23,600 173,311,794,597
  17 1397/03/18 7,413,163 7,312,271 0 0 104,506 0 80,906 23,600 172,569,590,454
  18 1397/03/17 7,414,019 7,313,127 0 0 104,506 0 80,906 23,600 172,589,800,258
  19 1397/03/16 7,414,871 7,313,980 0 0 104,506 0 80,906 23,600 172,609,916,918
  20 1397/03/15 7,415,724 7,314,832 0 0 104,506 0 80,906 23,600 172,630,038,131
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق