اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 31,058
تعداد واحدهای باقی مانده: 168,942
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 246,176,969,214
قیمت صدور هر واحد (ریال): 8,004,804
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,926,363
قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,926,363
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق : ژرف بین بهبود ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی مدبران مستقل
مدیر سرمایه گذاری : ,مجید پورنعمت رودسری ,امیرمحمد خدیوی ,سید میلاد سعدآبادی
ضامن نقد شوندگی اول : سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/05/24
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/29 8,004,804 7,926,363 0 0 113,970 0 82,912 31,058 246,176,969,214
  2 1397/04/28 8,004,613 7,926,172 0 0 113,970 37 82,912 31,058 246,171,042,560
  3 1397/04/27 8,004,141 7,925,793 0 0 113,970 0 82,875 31,095 246,452,542,075
  4 1397/04/26 7,999,667 7,921,484 0 0 113,970 710 82,875 31,095 246,318,541,906
  5 1397/04/25 7,987,353 7,911,224 0 860 113,970 20 82,165 31,805 251,616,484,596
  6 1397/04/24 7,999,092 7,921,432 0 0 113,110 40 82,145 30,965 245,287,127,359
  7 1397/04/23 7,991,761 7,913,762 0 0 113,110 0 82,105 31,005 245,366,179,051
  8 1397/04/22 7,972,173 7,894,536 0 0 113,110 0 82,105 31,005 244,770,073,302
  9 1397/04/21 7,971,691 7,894,054 0 0 113,110 0 82,105 31,005 244,755,134,494
  10 1397/04/20 7,971,211 7,893,573 0 0 113,110 10 82,105 31,005 244,740,242,776
  11 1397/04/19 7,995,045 7,917,194 0 0 113,110 0 82,095 31,015 245,551,758,312
  12 1397/04/18 8,022,820 7,944,563 0 0 113,110 0 82,095 31,015 246,400,631,803
  13 1397/04/17 8,022,379 7,944,122 0 6,268 113,110 0 82,095 31,015 246,386,942,598
  14 1397/04/16 8,054,311 7,956,560 0 0 106,842 0 82,095 24,747 196,900,990,651
  15 1397/04/15 8,080,317 7,985,954 0 0 106,842 0 82,095 24,747 197,628,404,606
  16 1397/04/14 8,080,086 7,985,723 0 0 106,842 0 82,095 24,747 197,622,689,673
  17 1397/04/13 8,079,856 7,985,493 0 49 106,842 1,013 82,095 24,747 197,617,002,047
  18 1397/04/12 8,105,593 8,014,572 0 0 106,793 34 81,082 25,711 206,062,650,982
  19 1397/04/11 8,025,752 7,935,986 0 45 106,793 50 81,048 25,745 204,311,968,679
  20 1397/04/10 7,988,921 7,899,231 0 1,500 106,748 22 80,998 25,750 203,405,201,192