اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 26,081
تعداد واحدهای باقی مانده: 173,919
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 198,969,601,002
قیمت صدور هر واحد (ریال): 7,717,191
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,628,910
قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,628,910
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق : ژرف بین بهبود ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی مدبران مستقل
مدیر سرمایه گذاری : ,مجید پورنعمت رودسری ,امیرمحمد خدیوی ,سید میلاد سعدآبادی
ضامن نقد شوندگی اول : سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/05/24
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/27 7,717,191 7,628,910 0 0 101,126 0 75,045 26,081 198,969,601,002
  2 1396/12/26 7,696,266 7,608,402 0 0 101,126 0 75,045 26,081 198,434,723,839
  3 1396/12/25 7,688,750 7,601,345 0 0 101,126 0 75,045 26,081 198,250,691,564
  4 1396/12/24 7,689,374 7,601,969 0 25 101,126 0 75,045 26,081 198,266,957,445
  5 1396/12/23 7,692,214 7,604,512 0 24 101,101 0 75,045 26,056 198,143,162,352
  6 1396/12/22 7,674,217 7,588,647 0 0 101,077 0 75,045 26,032 197,547,651,045
  7 1396/12/21 7,676,924 7,591,511 0 0 101,077 0 75,045 26,032 197,622,207,937
  8 1396/12/20 7,683,992 7,597,891 0 0 101,077 0 75,045 26,032 197,788,298,055
  9 1396/12/19 7,716,481 7,630,556 0 0 101,077 0 75,045 26,032 198,638,640,841
  10 1396/12/18 7,715,763 7,631,846 0 0 101,077 0 75,045 26,032 198,672,211,191
  11 1396/12/17 7,716,198 7,632,281 0 155 101,077 0 75,045 26,032 198,683,540,822
  12 1396/12/16 7,716,632 7,632,212 0 255 100,922 0 75,045 25,877 197,498,755,797
  13 1396/12/15 7,732,531 7,647,383 0 0 100,667 0 75,045 25,622 195,941,251,056
  14 1396/12/14 7,752,369 7,667,508 0 0 100,667 0 75,045 25,622 196,456,901,626
  15 1396/12/13 7,721,181 7,637,177 0 0 100,667 0 75,045 25,622 195,679,746,572
  16 1396/12/12 7,739,800 7,655,602 0 0 100,667 0 75,045 25,622 196,151,834,757
  17 1396/12/11 7,752,013 7,668,055 0 0 100,667 0 75,045 25,622 196,470,898,074
  18 1396/12/10 7,752,482 7,668,524 0 0 100,667 0 75,045 25,622 196,482,924,153
  19 1396/12/09 7,752,952 7,668,994 0 0 100,667 0 75,045 25,622 196,494,960,851
  20 1396/12/08 7,753,831 7,670,334 0 0 100,667 0 75,045 25,622 196,529,294,121
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi