اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 39,047
تعداد واحدهای باقی مانده: 160,953
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 339,352,944,585
قیمت صدور هر واحد (ریال): 8,783,083
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 8,690,884
قیمت آماری هر واحد (ریال): 8,690,884
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق : ژرف بین بهبود ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی مدبران مستقل
مدیر سرمایه گذاری : ,مجید پورنعمت رودسری ,امیرمحمد خدیوی ,سید میلاد سعدآبادی
ضامن نقد شوندگی اول : سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/05/24
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/29 8,783,083 8,690,884 0 0 122,844 10 83,797 39,047 339,352,944,585
  2 1397/05/28 8,718,613 8,628,116 0 165 122,844 0 83,787 39,057 336,988,317,504
  3 1397/05/27 8,667,882 8,576,943 0 0 122,679 0 83,787 38,892 333,574,469,358
  4 1397/05/26 8,621,796 8,533,323 0 0 122,679 0 83,787 38,892 331,877,981,788
  5 1397/05/25 8,621,771 8,533,298 0 10 122,679 0 83,787 38,892 331,877,017,237
  6 1397/05/24 8,621,748 8,533,251 0 89 122,669 30 83,787 38,882 331,789,876,061
  7 1397/05/23 8,614,386 8,525,851 0 18 122,580 32 83,757 38,823 330,999,115,304
  8 1397/05/22 8,614,200 8,529,368 0 23 122,562 0 83,725 38,837 331,255,063,547
  9 1397/05/21 8,588,320 8,503,710 0 0 122,539 0 83,725 38,814 330,063,010,032
  10 1397/05/20 8,590,673 8,509,073 0 0 122,539 0 83,725 38,814 330,271,165,619
  11 1397/05/19 8,569,063 8,488,366 0 0 122,539 0 83,725 38,814 329,467,422,897
  12 1397/05/18 8,568,691 8,487,993 0 35 122,539 0 83,725 38,814 329,452,976,804
  13 1397/05/17 8,568,323 8,487,553 0 80 122,504 0 83,725 38,779 329,138,808,966
  14 1397/05/16 8,541,661 8,456,963 0 133 122,424 0 83,725 38,699 327,276,030,213
  15 1397/05/15 8,502,758 8,419,229 0 15 122,291 155 83,725 38,566 324,695,987,151
  16 1397/05/14 8,489,138 8,407,296 15,610 76 122,276 0 83,570 38,706 325,412,788,263
  17 1397/05/13 8,449,985 8,369,089 21,311 0 122,200 0 83,570 38,630 323,297,893,642
  18 1397/05/12 8,465,017 8,383,896 44,578 0 122,200 0 83,570 38,630 323,869,916,066
  19 1397/05/11 8,464,739 8,383,618 44,579 0 122,200 0 83,570 38,630 323,859,182,556
  20 1397/05/10 8,464,463 8,383,342 44,578 59 122,200 11 83,570 38,630 323,848,498,515