اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 24,876
تعداد واحدهای باقی مانده: 175,124
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 182,403,358,412
قیمت صدور هر واحد (ریال): 7,432,901
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,332,504
قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,332,504
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری فیروزه آسیا
متولی صندوق : ژرف بین بهبود ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی مدبران مستقل
مدیر سرمایه گذاری : ,مجید پورنعمت رودسری ,امیرمحمد خدیوی ,سید میلاد سعدآبادی
ضامن نقد شوندگی اول : سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1389/05/24
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/01 7,432,901 7,332,504 0 0 104,474 0 79,598 24,876 182,403,358,412
  2 1397/02/31 7,482,607 7,381,995 0 0 104,474 0 79,598 24,876 183,634,519,223
  3 1397/02/30 7,491,313 7,391,560 0 0 104,474 0 79,598 24,876 183,872,444,482
  4 1397/02/29 7,450,603 7,349,995 0 0 104,474 0 79,598 24,876 182,838,475,226
  5 1397/02/28 7,373,489 7,274,004 0 0 104,474 0 79,598 24,876 180,948,120,024
  6 1397/02/27 7,374,232 7,274,747 0 0 104,474 0 79,598 24,876 180,966,609,573
  7 1397/02/26 7,374,975 7,275,491 0 949 104,474 0 79,598 24,876 180,985,106,459
  8 1397/02/25 7,370,153 7,266,390 0 109 103,525 0 79,598 23,927 173,862,920,066
  9 1397/02/24 7,319,020 7,217,639 0 0 103,416 41 79,598 23,818 171,909,725,313
  10 1397/02/23 7,285,171 7,184,455 0 0 103,416 0 79,557 23,859 171,413,910,790
  11 1397/02/22 7,206,423 7,106,846 0 0 103,416 0 79,557 23,859 169,562,247,888
  12 1397/02/21 7,205,579 7,106,025 0 0 103,416 0 79,557 23,859 169,542,660,910
  13 1397/02/20 7,206,472 7,106,919 0 0 103,416 0 79,557 23,859 169,563,982,942
  14 1397/02/19 7,207,366 7,107,813 0 0 103,416 0 79,557 23,859 169,585,308,151
  15 1397/02/18 7,254,451 7,154,238 0 0 103,416 19 79,557 23,859 170,692,962,877
  16 1397/02/17 7,237,199 7,137,325 0 31 103,416 123 79,538 23,878 170,425,043,141
  17 1397/02/16 7,233,225 7,133,782 0 0 103,385 0 79,415 23,970 170,996,744,525
  18 1397/02/15 7,446,395 7,343,312 0 0 103,385 0 79,415 23,970 176,019,196,928
  19 1397/02/14 7,496,785 7,392,998 0 0 103,385 0 79,415 23,970 177,210,158,079
  20 1397/02/13 7,497,719 7,393,932 0 0 103,385 0 79,415 23,970 177,232,554,042
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق