ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/04/03 157,614 80.19 % 29,932 15.23 % 298 0.15 % 8,703 4.43 % 77,469 39.41 %
2 1397/04/02 157,802 77.51 % 30,000 14.74 % 7,088 3.48 % 8,699 4.27 % 77,808 38.22 %
3 1397/04/01 158,632 82.09 % 18,245 9.44 % 5,969 3.09 % 10,399 5.38 % 78,151 40.44 %
4 1397/03/31 158,632 82.09 % 18,245 9.44 % 5,969 3.09 % 10,393 5.38 % 78,151 40.44 %
5 1397/03/30 158,632 82.13 % 18,245 9.45 % 5,887 3.05 % 10,388 5.38 % 78,151 40.46 %
6 1397/03/29 158,241 83.25 % 18,002 9.47 % 4,773 2.51 % 9,071 4.77 % 76,974 40.49 %
7 1397/03/28 156,904 81.85 % 17,957 9.37 % 7,776 4.06 % 9,069 4.73 % 75,240 39.25 %
8 1397/03/27 159,361 85.11 % 6,788 3.63 % 1,710 0.91 % 19,382 10.35 % 75,946 40.56 %
9 1397/03/26 167,418 91.43 % 1,698 0.93 % 402 0.22 % 13,581 7.42 % 74,730 40.81 %
10 1397/03/25 167,418 91.44 % 1,698 0.93 % 402 0.22 % 13,579 7.42 % 74,730 40.81 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق