ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/27 154,903 76.78 % 36,909 18.3 % 3,377 1.67 % 7,142 3.54 % 83,686 41.48 %
2 1396/12/26 154,169 75.9 % 36,772 18.1 % 5,921 2.92 % 6,849 3.37 % 83,650 41.18 %
3 1396/12/25 153,336 72.6 % 36,847 17.45 % 14,827 7.02 % 6,797 3.22 % 83,522 39.55 %
4 1396/12/24 153,336 72.6 % 36,846 17.45 % 14,827 7.02 % 6,790 3.22 % 83,522 39.55 %
5 1396/12/23 153,722 72.77 % 36,846 17.44 % 14,827 7.02 % 6,450 3.05 % 83,522 39.54 %
6 1396/12/22 150,638 75.13 % 28,002 13.97 % 2,035 1.01 % 20,438 10.19 % 83,709 41.75 %
7 1396/12/21 150,346 75.04 % 28,108 14.03 % 235 0.12 % 22,276 11.12 % 83,995 41.92 %
8 1396/12/20 150,078 73.63 % 43,311 21.25 % 3,103 1.52 % 7,947 3.9 % 84,245 41.33 %
9 1396/12/19 149,752 73.46 % 43,402 21.29 % 3,379 1.66 % 7,917 3.88 % 84,984 41.69 %
10 1396/12/18 146,150 72.65 % 43,446 21.6 % 3,392 1.69 % 8,781 4.37 % 84,649 42.08 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi