ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/01 290,406 58.87 % 162,261 32.9 % 0 0 % 29,787 6.04 % 10,813 4.46 % 0 0 %
2 1397/06/31 274,751 57.11 % 160,691 33.4 % 0 0 % 34,825 7.24 % 10,800 4.57 % 0 0 %
3 1397/06/30 265,195 54.82 % 161,720 33.43 % 0 0 % 46,360 9.58 % 10,516 4.49 % 0 0 %
4 1397/06/29 265,195 54.82 % 161,688 33.42 % 0 0 % 46,360 9.58 % 10,499 4.48 % 0 0 %
5 1397/06/28 265,195 54.83 % 161,655 33.42 % 0 0 % 46,360 9.58 % 10,482 4.48 % 0 0 %
6 1397/06/27 265,195 54.83 % 161,622 33.42 % 0 0 % 46,360 9.59 % 10,466 4.48 % 0 0 %
7 1397/06/26 263,963 55.08 % 161,415 33.68 % 0 0 % 43,402 9.06 % 10,450 4.52 % 0 0 %
8 1397/06/25 243,501 53.74 % 161,247 35.58 % 0 0 % 37,950 8.38 % 10,435 4.77 % 0 0 %
9 1397/06/24 248,516 54.71 % 161,375 35.52 % 0 0 % 33,965 7.48 % 10,422 4.76 % 0 0 %
10 1397/06/23 245,538 55.05 % 161,242 36.15 % 0 0 % 16,442 3.69 % 22,828 7.63 % 0 0 %