بازده دوره ای صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادارتهران درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روز رسانی آن در پایان هر هفته صورت می پذیرد :

تا تاریخ
توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر 1397/04/02 1397/04/03 %0.02 %2.431
هفته گذشته 1397/03/27 1397/04/03 %1.824 %9.379
ماه گذشته 1397/03/04 1397/04/03 %8.445 %17.409
3 ماه اخیر 1397/01/06 1397/04/03 %2.818 %16.138
6 ماه 1396/10/05 1397/04/03 %7.323 %14.17
یک سال اخیر 1396/04/03 1397/04/03 %33.696 %42.476
تا زمان انتشار 1389/05/24 1397/04/03 %693.87 %570.982
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %1372 %5110
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (3.88)% (5.1)%
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق