دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع صندوق (تغییر بند 8-4 امیدنامه صندوق)
منبع -
مقدمه مجمع صندوق در تاریخ 96/11/28 در محل کارگزاری فیروزه آسیا برگزار گردید. مجمع صندوق با تغییر بند 8-4 امیدنامه صندوق (تغییر کارمزد متغییر ابطال) موافقت نمود.
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق