دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اعلان موافقت سازمان بورس با ثبت صورتجلسه مجمع صندوق (تغییر بند 8-4 امیدنامه صندوق)
منبع -
مقدمه سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه شماره 122/32420 مورخ 1396/12/08 ، موافقت خود را با ثبت مفاد مربوط به صورتجلسه مجمع (تغییر کارمزد متغییر ابطال (تغییر بند 8-4 امیدنامه صندوق)) صندوق، اعلان نمود. فایل مربوطه در بخش صورتهای مالی صندوق بارگزاری گردید.
متن خبر
پیوست