ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 47,389 55.76 176,763 70.97 203,816 62.25 238,691 68.98
اوراق 15,110 17.78 51,443 20.65 98,092 29.96 94,423 27.29
وجه نقد 2,258 2.65 9,739 3.91 13,925 4.25 1,976 0.57
سایر دارایی ها 3,651 4.29 13,808 5.54 19,520 5.96 22,681 6.55
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 28,098 33.06 61,382 24.64 28,645 8.75 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد