ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 44,695 56.72 167,101 86.68 165,740 89.25 157,614 80.19
اوراق 13,846 17.57 13,270 6.88 5,628 3.03 29,932 15.22
وجه نقد 2,029 2.57 4,219 2.18 3,095 1.66 298 0.15
سایر دارایی ها 3,415 4.33 8,226 4.26 11,225 6.04 8,703 4.42
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 27,612 35.04 79,508 41.24 75,808 40.82 77,469 39.41
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق