صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۸۲۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۱,۱۷۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۶۳۴,۶۲۷,۳۱۵,۳۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۷,۳۱۵,۵۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۶,۸۲۸,۱۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۶,۸۲۸,۱۸۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۲۰
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۸۷,۳۱۵,۵۶۰ ۸۶,۸۲۸,۱۸۰ ۰ ۰ ۱۶۴,۱۵۳ ۰ ۱۴۵,۳۲۷ ۱۸,۸۲۶ ۱,۶۳۴,۶۲۷,۳۱۵,۳۴۴
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۸۷,۳۲۴,۲۱۸ ۸۶,۸۳۶,۸۳۸ ۰ ۸۴۸ ۱۶۴,۱۵۳ ۲۰ ۱۴۵,۳۲۷ ۱۸,۸۲۶ ۱,۶۳۴,۷۹۰,۳۱۱,۷۵۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۸۷,۳۳۲,۳۲۳ ۸۶,۸۲۲,۵۲۱ ۰ ۳۲ ۱۶۳,۳۰۵ ۱۹ ۱۴۵,۳۰۷ ۱۷,۹۹۸ ۱,۵۶۲,۶۳۱,۷۳۱,۸۱۵
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۸۸,۷۱۴,۳۶۱ ۸۸,۲۰۲,۳۶۲ ۰ ۱۴ ۱۶۳,۲۷۳ ۱۲۲ ۱۴۵,۲۸۸ ۱۷,۹۸۵ ۱,۵۸۶,۳۱۹,۴۷۵,۵۶۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۸۸,۴۹۳,۵۱۶ ۸۷,۹۹۱,۶۸۶ ۰ ۹ ۱۶۳,۲۵۹ ۳۰ ۱۴۵,۱۶۶ ۱۸,۰۹۳ ۱,۵۹۲,۰۳۳,۵۷۱,۱۸۰
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۸۵,۹۱۵,۲۳۷ ۸۵,۴۳۹,۶۵۸ ۰ ۱۸ ۱۶۳,۲۵۰ ۴۸۰ ۱۴۵,۱۳۶ ۱۸,۱۱۴ ۱,۵۴۷,۶۵۳,۹۶۶,۳۹۶
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۸۴,۶۲۷,۰۲۹ ۸۴,۱۵۹,۶۳۸ ۰ ۰ ۱۶۳,۲۳۲ ۰ ۱۴۴,۶۵۶ ۱۸,۵۷۶ ۱,۵۶۳,۳۴۹,۴۴۱,۹۲۱
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۸۵,۸۴۱,۸۷۵ ۸۵,۳۶۴,۲۸۴ ۰ ۰ ۱۶۳,۲۳۲ ۰ ۱۴۴,۶۵۶ ۱۸,۵۷۶ ۱,۵۸۵,۷۲۶,۹۴۲,۱۹۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۸۵,۸۵۰,۳۳۳ ۸۵,۳۷۲,۷۴۲ ۰ ۲۱۷ ۱۶۳,۲۳۲ ۵ ۱۴۴,۶۵۶ ۱۸,۵۷۶ ۱,۵۸۵,۸۸۴,۰۵۵,۸۰۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۸۵,۸۵۸,۶۵۸ ۸۵,۳۷۵,۵۵۴ ۰ ۱۱ ۱۶۳,۰۱۵ ۳۶ ۱۴۴,۶۵۱ ۱۸,۳۶۴ ۱,۵۶۷,۸۳۶,۶۶۸,۹۵۵
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۸۲,۰۸۶,۰۸۸ ۸۱,۶۲۴,۰۹۲ ۰ ۶۵۵ ۱۶۳,۰۰۴ ۰ ۱۴۴,۶۱۵ ۱۸,۳۸۹ ۱,۵۰۰,۹۸۵,۴۳۱,۹۰۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۷۹,۸۸۸,۰۱۵ ۷۹,۴۲۶,۱۱۸ ۰ ۲۳ ۱۶۲,۳۴۹ ۱۱۱ ۱۴۴,۶۱۵ ۱۷,۷۳۴ ۱,۴۰۸,۵۴۲,۷۷۵,۷۹۹
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۸۱,۱۵۶,۴۶۱ ۸۰,۶۹۱,۳۶۶ ۰ ۳۸ ۱۶۲,۳۲۶ ۱۱ ۱۴۴,۵۰۴ ۱۷,۸۲۲ ۱,۴۳۸,۰۸۱,۵۲۴,۶۱۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۸۰,۷۹۲,۶۵۷ ۸۰,۳۳۰,۶۹۲ ۰ ۰ ۱۶۲,۲۸۸ ۰ ۱۴۴,۴۹۳ ۱۷,۷۹۵ ۱,۴۲۹,۴۸۴,۶۶۷,۲۲۰
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۷۸,۸۳۴,۵۴۸ ۷۸,۳۸۷,۳۵۴ ۰ ۰ ۱۶۲,۲۸۸ ۰ ۱۴۴,۴۹۳ ۱۷,۷۹۵ ۱,۳۹۴,۹۰۲,۹۶۳,۸۸۵
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۷۸,۸۴۲,۵۲۹ ۷۸,۳۹۵,۳۳۵ ۰ ۶۸۵ ۱۶۲,۲۸۸ ۵۸۵ ۱۴۴,۴۹۳ ۱۷,۷۹۵ ۱,۳۹۵,۰۴۴,۹۸۸,۴۸۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۷۸,۸۳۵,۷۲۵ ۷۸,۳۸۶,۰۰۴ ۰ ۱۴ ۱۶۱,۶۰۳ ۱۴۶ ۱۴۳,۹۰۸ ۱۷,۶۹۵ ۱,۳۸۷,۰۴۰,۳۳۵,۲۰۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۷۷,۰۹۸,۰۸۰ ۷۶,۶۵۴,۸۰۹ ۰ ۱۱ ۱۶۱,۵۸۹ ۱,۲۸۴ ۱۴۳,۷۶۲ ۱۷,۸۲۷ ۱,۳۶۶,۵۲۵,۲۷۱,۶۶۳
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۷۴,۲۷۷,۶۱۷ ۷۳,۸۶۷,۶۲۵ ۰ ۵ ۱۶۱,۵۷۸ ۹۸ ۱۴۲,۴۷۸ ۱۹,۱۰۰ ۱,۴۱۰,۸۷۱,۶۲۸,۵۹۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۷۱,۸۷۴,۳۱۱ ۷۱,۴۶۳,۵۷۱ ۰ ۱۶ ۱۶۱,۵۷۳ ۱۹ ۱۴۲,۳۸۰ ۱۹,۱۹۳ ۱,۳۷۱,۶۰۰,۳۲۶,۹۷۸