صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶,۷۹۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۳,۲۰۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۳۳۱,۰۰۵,۰۳۶,۶۴۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۶,۵۳۵,۳۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۶,۱۷۳,۵۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۶,۱۷۳,۵۳۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۳۶,۵۳۵,۳۲۰ ۳۶,۱۷۳,۵۳۰ ۰ ۶۰ ۱۵۶,۲۲۱ ۰ ۱۱۹,۴۲۶ ۳۶,۷۹۵ ۱,۳۳۱,۰۰۵,۰۳۶,۶۴۱
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۳۵,۷۹۶,۹۳۵ ۳۵,۴۲۶,۱۶۶ ۰ ۰ ۱۵۶,۱۶۱ ۰ ۱۱۹,۴۲۶ ۳۶,۷۳۵ ۱,۳۰۱,۳۸۰,۲۱۹,۹۱۳
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۳۵,۰۷۵,۳۹۹ ۳۴,۷۱۴,۹۷۷ ۰ ۰ ۱۵۶,۱۶۱ ۰ ۱۱۹,۴۲۶ ۳۶,۷۳۵ ۱,۲۷۵,۲۵۴,۶۷۲,۲۵۱
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۳۵,۰۷۸,۷۴۱ ۳۴,۷۱۸,۳۱۹ ۰ ۰ ۱۵۶,۱۶۱ ۲۰ ۱۱۹,۴۲۶ ۳۶,۷۳۵ ۱,۲۷۵,۳۷۷,۴۴۸,۵۴۲
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۳۵,۰۸۰,۶۵۵ ۳۴,۷۲۰,۴۲۹ ۰ ۰ ۱۵۶,۱۶۱ ۰ ۱۱۹,۴۰۶ ۳۶,۷۵۵ ۱,۲۷۶,۱۴۹,۳۵۹,۷۴۸
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۳۴,۴۶۵,۰۱۶ ۳۴,۱۱۱,۹۹۱ ۰ ۰ ۱۵۶,۱۶۱ ۰ ۱۱۹,۴۰۶ ۳۶,۷۵۵ ۱,۲۵۳,۷۸۶,۲۲۰,۷۱۸
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۳۴,۴۹۴,۷۷۹ ۳۴,۱۴۱,۳۷۷ ۰ ۰ ۱۵۶,۱۶۱ ۰ ۱۱۹,۴۰۶ ۳۶,۷۵۵ ۱,۲۵۴,۸۶۶,۳۲۰,۲۱۸
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۳۴,۴۹۸,۰۵۶ ۳۴,۱۴۴,۶۵۴ ۰ ۰ ۱۵۶,۱۶۱ ۰ ۱۱۹,۴۰۶ ۳۶,۷۵۵ ۱,۲۵۴,۹۸۶,۷۶۵,۷۵۴
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۳۴,۵۰۱,۳۳۳ ۳۴,۱۴۷,۹۳۱ ۰ ۰ ۱۵۶,۱۶۱ ۰ ۱۱۹,۴۰۶ ۳۶,۷۵۵ ۱,۲۵۵,۱۰۷,۲۱۴,۶۰۵
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۳۴,۵۰۴,۶۱۰ ۳۴,۱۵۱,۲۰۸ ۰ ۰ ۱۵۶,۱۶۱ ۰ ۱۱۹,۴۰۶ ۳۶,۷۵۵ ۱,۲۵۵,۲۲۷,۶۶۷,۸۵۶
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۳۴,۵۰۷,۸۸۸ ۳۴,۱۵۴,۴۸۶ ۰ ۱۳ ۱۵۶,۱۶۱ ۰ ۱۱۹,۴۰۶ ۳۶,۷۵۵ ۱,۲۵۵,۳۴۸,۱۲۵,۴۹۸
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۳۴,۵۱۱,۱۶۵ ۳۴,۱۵۷,۶۳۸ ۰ ۱,۹۱۲ ۱۵۶,۱۴۸ ۰ ۱۱۹,۴۰۶ ۳۶,۷۴۲ ۱,۲۵۵,۰۱۹,۹۴۱,۴۹۳
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۳۳,۹۷۶,۸۶۹ ۳۳,۶۲۲,۸۷۱ ۰ ۰ ۱۵۴,۲۳۶ ۳ ۱۱۹,۴۰۶ ۳۴,۸۳۰ ۱,۱۷۱,۰۸۴,۶۱۴,۰۵۲
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۳۴,۱۱۷,۱۵۲ ۳۳,۷۹۳,۲۲۱ ۰ ۱۳ ۱۵۴,۲۳۶ ۱۰۰ ۱۱۹,۴۰۳ ۳۴,۸۳۳ ۱,۱۷۷,۱۱۹,۲۶۳,۰۶۲
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۳۳,۴۵۰,۹۷۲ ۳۳,۱۳۸,۲۲۴ ۰ ۶۰ ۱۵۴,۲۲۳ ۵ ۱۱۹,۳۰۳ ۳۴,۹۲۰ ۱,۱۵۷,۱۸۶,۷۹۳,۸۴۱
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۳۳,۷۵۳,۸۹۲ ۳۳,۴۳۶,۵۰۶ ۰ ۰ ۱۵۴,۱۶۳ ۰ ۱۱۹,۲۹۸ ۳۴,۸۶۵ ۱,۱۶۵,۷۶۳,۷۸۱,۸۵۲
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۳۴,۳۸۸,۳۵۳ ۳۴,۰۷۴,۳۶۱ ۰ ۰ ۱۵۴,۱۶۳ ۰ ۱۱۹,۲۹۸ ۳۴,۸۶۵ ۱,۱۸۸,۰۰۲,۵۸۸,۳۷۱
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۳۴,۳۹۱,۳۰۳ ۳۴,۰۷۷,۳۱۱ ۰ ۰ ۱۵۴,۱۶۳ ۱۹ ۱۱۹,۲۹۸ ۳۴,۸۶۵ ۱,۱۸۸,۱۰۵,۴۳۹,۱۰۵
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۳۴,۳۹۴,۰۸۲ ۳۴,۰۸۰,۲۶۱ ۰ ۲ ۱۵۴,۱۶۳ ۹ ۱۱۹,۲۷۹ ۳۴,۸۸۴ ۱,۱۸۸,۸۵۵,۸۲۵,۴۶۲
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۳۴,۵۲۳,۴۷۹ ۳۴,۲۰۷,۸۰۴ ۰ ۲۹۵ ۱۵۴,۱۶۱ ۲۲ ۱۱۹,۲۷۰ ۳۴,۸۹۱ ۱,۱۹۳,۵۴۴,۴۸۷,۰۴۸