صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰,۳۲۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۵۹,۶۷۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۰۹,۳۲۱,۶۴۷,۲۸۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۷۶۲,۰۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۵۴۸,۱۴۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۵۴۸,۱۴۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۶/۲۶
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۲۲,۷۶۲,۰۳۲ ۲۲,۵۴۸,۱۴۶ ۰ ۷۸ ۱۴۹,۱۵۱ ۱۵ ۱۰۸,۸۲۳ ۴۰,۳۲۸ ۹۰۹,۳۲۱,۶۴۷,۲۸۷
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۲۲,۹۴۰,۲۸۵ ۲۲,۷۲۰,۷۷۵ ۰ ۴۸ ۱۴۹,۰۷۳ ۷۶ ۱۰۸,۸۰۸ ۴۰,۲۶۵ ۹۱۴,۸۵۲,۰۰۷,۹۸۰
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۲۲,۸۱۱,۲۱۸ ۲۲,۵۸۶,۶۰۳ ۰ ۱۱۷ ۱۴۹,۰۲۵ ۰ ۱۰۸,۷۳۲ ۴۰,۲۹۳ ۹۱۰,۰۸۱,۹۷۹,۵۲۶
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۲۳,۰۲۴,۵۶۳ ۲۲,۷۹۸,۵۳۷ ۰ ۰ ۱۴۸,۹۰۸ ۰ ۱۰۸,۷۳۲ ۴۰,۱۷۶ ۹۱۵,۹۵۴,۰۲۱,۷۳۱
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۲۲,۶۴۸,۶۲۵ ۲۲,۴۲۳,۹۴۹ ۰ ۰ ۱۴۸,۹۰۸ ۰ ۱۰۸,۷۳۲ ۴۰,۱۷۶ ۹۰۰,۹۰۴,۵۹۰,۳۳۵
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۲۲,۶۵۰,۰۹۱ ۲۲,۴۲۵,۴۱۶ ۰ ۱۳ ۱۴۸,۹۰۸ ۰ ۱۰۸,۷۳۲ ۴۰,۱۷۶ ۹۰۰,۹۶۳,۵۰۳,۷۴۹
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۲۲,۶۵۱,۵۵۸ ۲۲,۴۲۶,۸۱۰ ۰ ۰ ۱۴۸,۸۹۵ ۰ ۱۰۸,۷۳۲ ۴۰,۱۶۳ ۹۰۰,۷۲۷,۹۷۵,۷۲۲
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۲۲,۴۸۸,۹۹۶ ۲۲,۲۶۶,۲۹۷ ۰ ۰ ۱۴۸,۸۹۵ ۰ ۱۰۸,۷۳۲ ۴۰,۱۶۳ ۸۹۴,۲۸۱,۳۰۰,۷۹۸
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۲۲,۴۹۰,۴۶۱ ۲۲,۲۶۷,۷۶۳ ۰ ۲۶ ۱۴۸,۸۹۵ ۰ ۱۰۸,۷۳۲ ۴۰,۱۶۳ ۸۹۴,۳۴۰,۱۷۱,۳۲۶
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۲۲,۴۹۱,۹۲۸ ۲۲,۲۶۹,۰۸۵ ۰ ۱۶ ۱۴۸,۸۶۹ ۰ ۱۰۸,۷۳۲ ۴۰,۱۳۷ ۸۹۳,۸۱۴,۲۷۶,۶۴۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۲۲,۴۱۷,۰۳۷ ۲۲,۱۹۱,۵۰۵ ۰ ۰ ۱۴۸,۸۵۳ ۰ ۱۰۸,۷۳۲ ۴۰,۱۲۱ ۸۹۰,۳۴۵,۳۶۴,۲۹۳
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۲۲,۲۶۱,۵۲۸ ۲۲,۰۳۸,۲۰۳ ۰ ۰ ۱۴۸,۸۵۳ ۰ ۱۰۸,۷۳۲ ۴۰,۱۲۱ ۸۸۴,۱۹۴,۷۲۴,۲۷۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۲۲,۲۶۳,۱۵۰ ۲۲,۰۳۹,۸۲۵ ۰ ۵۹ ۱۴۸,۸۵۳ ۲ ۱۰۸,۷۳۲ ۴۰,۱۲۱ ۸۸۴,۲۵۹,۸۳۱,۹۹۳
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۲۲,۲۶۴,۷۶۲ ۲۲,۰۴۱,۱۲۰ ۰ ۱۴۳ ۱۴۸,۷۹۴ ۰ ۱۰۸,۷۳۰ ۴۰,۰۶۴ ۸۸۳,۰۵۵,۴۱۶,۵۰۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۲۲,۲۲۶,۶۲۱ ۲۲,۰۰۳,۶۵۸ ۰ ۳۳۴ ۱۴۸,۶۵۱ ۰ ۱۰۸,۷۳۰ ۳۹,۹۲۱ ۸۷۸,۴۰۸,۰۱۵,۶۰۳
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۲۲,۲۸۷,۵۸۹ ۲۲,۰۷۷,۰۷۰ ۰ ۱۲۶ ۱۴۸,۳۱۷ ۰ ۱۰۸,۷۳۰ ۳۹,۵۸۷ ۸۷۳,۹۶۴,۹۷۵,۰۹۳
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۲۲,۲۶۱,۴۶۰ ۲۲,۰۳۸,۹۷۶ ۰ ۳۸۰ ۱۴۸,۱۹۱ ۱,۷۳۱ ۱۰۸,۷۳۰ ۳۹,۴۶۱ ۸۶۹,۶۸۰,۰۳۹,۹۲۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۲۱,۹۱۶,۲۸۲ ۲۱,۷۰۰,۱۹۹ ۰ ۰ ۱۴۷,۸۱۱ ۰ ۱۰۶,۹۹۹ ۴۰,۸۱۲ ۸۸۵,۶۲۸,۵۰۷,۸۷۶
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۲۱,۵۴۵,۸۲۲ ۲۱,۳۳۴,۸۸۹ ۰ ۰ ۱۴۷,۸۱۱ ۰ ۱۰۶,۹۹۹ ۴۰,۸۱۲ ۸۷۰,۷۱۹,۴۹۲,۷۲۱
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۲۱,۵۴۷,۳۴۵ ۲۱,۳۳۶,۴۱۳ ۰ ۲۲۸ ۱۴۷,۸۱۱ ۵ ۱۰۶,۹۹۹ ۴۰,۸۱۲ ۸۷۰,۷۸۱,۶۷۰,۹۴۷