صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴,۲۲۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۵,۷۷۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۳۵,۶۱۱,۰۹۹,۸۲۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۳,۲۷۰,۴۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۲,۸۲۲,۶۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۲,۸۲۲,۶۶۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۸/۰۹
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۵/۲۴
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ۷۳,۲۷۰,۴۷۲ ۷۲,۸۲۲,۶۶۴ ۰ ۰ ۱۶۷,۱۰۹ ۰ ۱۵۲,۸۸۸ ۱۴,۲۲۱ ۱,۰۳۵,۶۱۱,۰۹۹,۸۲۲
  ۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ۷۳,۲۷۸,۶۶۱ ۷۲,۸۳۰,۸۵۳ ۰ ۰ ۱۶۷,۱۰۹ ۳۱ ۱۵۲,۸۸۸ ۱۴,۲۲۱ ۱,۰۳۵,۷۲۷,۵۵۸,۰۳۵
  ۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ۷۳,۲۸۵,۶۷۲ ۷۲,۸۳۸,۸۳۷ ۰ ۰ ۱۶۷,۱۰۹ ۱۵۲ ۱۵۲,۸۵۷ ۱۴,۲۵۲ ۱,۰۳۸,۰۹۹,۱۰۹,۳۶۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۷۴,۳۲۴,۱۶۷ ۷۳,۸۷۴,۸۲۰ ۰ ۰ ۱۶۷,۱۰۹ ۶۶ ۱۵۲,۷۰۵ ۱۴,۴۰۴ ۱,۰۶۴,۰۹۲,۹۱۰,۰۵۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۷۵,۹۰۹,۰۷۶ ۷۵,۴۶۰,۶۲۱ ۰ ۰ ۱۶۷,۱۰۹ ۰ ۱۵۲,۶۳۹ ۱۴,۴۷۰ ۱,۰۹۱,۹۱۵,۱۹۱,۴۵۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۷۷,۴۷۷,۴۵۹ ۷۷,۰۵۹,۰۷۲ ۰ ۰ ۱۶۷,۱۰۹ ۵۷ ۱۵۲,۶۳۹ ۱۴,۴۷۰ ۱,۱۱۵,۰۴۴,۷۷۷,۸۲۷
  ۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۷۷,۴۸۰,۲۸۱ ۷۷,۰۶۳,۵۳۶ ۰ ۰ ۱۶۷,۱۰۹ ۰ ۱۵۲,۵۸۲ ۱۴,۵۲۷ ۱,۱۱۹,۵۰۱,۹۹۴,۴۶۴
  ۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۷۹,۴۵۵,۷۸۲ ۷۹,۰۲۰,۳۷۲ ۰ ۰ ۱۶۷,۱۰۹ ۰ ۱۵۲,۵۸۲ ۱۴,۵۲۷ ۱,۱۴۷,۹۲۸,۹۳۸,۸۱۹
  ۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۷۹,۴۶۴,۵۳۰ ۷۹,۰۲۹,۱۱۹ ۰ ۰ ۱۶۷,۱۰۹ ۴۰۵ ۱۵۲,۵۸۲ ۱۴,۵۲۷ ۱,۱۴۸,۰۵۶,۰۰۹,۸۵۳
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۷۹,۴۵۳,۹۲۸ ۷۹,۰۳۰,۳۲۷ ۰ ۲ ۱۶۷,۱۰۹ ۳۸ ۱۵۲,۱۷۷ ۱۴,۹۳۲ ۱,۱۸۰,۰۸۰,۸۴۷,۰۰۹
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۷۹,۷۸۷,۰۷۹ ۷۹,۳۹۱,۳۹۸ ۰ ۰ ۱۶۷,۱۰۷ ۰ ۱۵۲,۱۳۹ ۱۴,۹۶۸ ۱,۱۸۸,۳۳۰,۴۳۹,۸۹۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۸۲,۱۰۲,۱۲۶ ۸۱,۷۰۲,۷۶۴ ۰ ۰ ۱۶۷,۱۰۷ ۷ ۱۵۲,۱۳۹ ۱۴,۹۶۸ ۱,۲۲۲,۹۲۶,۹۷۰,۰۵۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۸۴,۰۸۴,۳۱۳ ۸۳,۶۷۳,۲۳۶ ۰ ۰ ۱۶۷,۱۰۷ ۰ ۱۵۲,۱۳۲ ۱۴,۹۷۵ ۱,۲۵۳,۰۰۶,۷۰۳,۴۰۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۸۶,۰۸۹,۲۳۲ ۸۵,۶۶۵,۹۰۴ ۰ ۰ ۱۶۷,۱۰۷ ۰ ۱۵۲,۱۳۲ ۱۴,۹۷۵ ۱,۲۸۲,۸۴۶,۹۱۶,۹۲۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۸۶,۰۹۸,۸۱۸ ۸۵,۶۷۵,۴۹۰ ۰ ۰ ۱۶۷,۱۰۷ ۰ ۱۵۲,۱۳۲ ۱۴,۹۷۵ ۱,۲۸۲,۹۹۰,۴۶۰,۹۲۵
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۸۶,۱۰۸,۴۰۴ ۸۵,۶۸۵,۰۷۶ ۰ ۲ ۱۶۷,۱۰۷ ۰ ۱۵۲,۱۳۲ ۱۴,۹۷۵ ۱,۲۸۳,۱۳۴,۰۰۸,۹۹۳
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۸۶,۱۱۷,۹۹۰ ۸۵,۶۹۴,۶۰۵ ۰ ۵ ۱۶۷,۱۰۵ ۵ ۱۵۲,۱۳۲ ۱۴,۹۷۳ ۱,۲۸۳,۱۰۵,۳۲۶,۲۰۰
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۸۷,۵۹۲,۹۸۱ ۸۷,۱۶۱,۱۳۱ ۰ ۱ ۱۶۷,۱۰۰ ۸۰ ۱۵۲,۱۲۷ ۱۴,۹۷۳ ۱,۳۰۵,۰۶۳,۶۰۹,۵۹۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۸۸,۲۵۷,۹۰۴ ۸۷,۸۲۲,۱۹۹ ۰ ۶ ۱۶۷,۰۹۹ ۳۰ ۱۵۲,۰۴۷ ۱۵,۰۵۲ ۱,۳۲۱,۸۹۹,۷۳۷,۰۵۰
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۹۰,۵۶۸,۵۸۹ ۹۰,۱۱۷,۷۹۴ ۰ ۱ ۱۶۷,۰۹۳ ۰ ۱۵۲,۰۱۷ ۱۵,۰۷۶ ۱,۳۵۸,۶۱۵,۸۶۹,۵۴۸