صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ AsasName اساسنامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۱۱/۱۴ تصویب صورتهای مالی، تعیین روزنامه کثیرالانتشار... تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ تمدید مدت فعالیت صندوق مصوبه مجمع مرخ ۹۷.۰۹.۰۷ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ تغییر رکن متولی و حسابرس صندوق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۷.۰۹.۰۷ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ تمدید مدت فعالیت صندوق مصوبه مجمع مرخ ۹۷.۰۵.۲۹ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۶/۰۱/۳۰ مجمع عمومی سالیانه مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۶.۰۱.۰۸ تغییرات اساسنامه