صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع سالانه مجمع
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فیروزه با حضور نمایندگان مدیر، متولی ، سازمان بورس و حسابرس صندوق و100% دارندگان واحدهای ممتاز به شرح زیر راس ساعت 14 مورخ 02/08/1390 در محل دفتر مرکزی مدیر صندوق ( شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین) واقع در خیابان حافظ، بن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌...
متن خبر

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری  مشترک  فیروزه با حضور نمایندگان مدیر، متولی ، سازمان بورس و حسابرس صندوق و100%  دارندگان واحدهای ممتاز    به  شرح  زیر  راس  ساعت  14  مورخ  02/08/1390  در  محل  دفتر  مرکزی  مدیر  صندوق  ( شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین)    واقع در خیابان حافظ،  بن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بست ایرانیان، پلاک 2،  طبقه 6 تشکیل گردید.           

  الف) در اجرای ماده 31 اساسنامه صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مشترک فیروزه به اتفاق آراء 

  1) سرکار خانم علاقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بند به سمت رئیس مجمع
  2) جناب آقای ارسلان محتشم امیری به سمت ناظر جلسه انتخاب شدند.
  3) جناب آقای ملک محمدی (نماینده محترم متولی) به سمت ناظر جلسه انتخاب شدند.
ب) در اجرای ماده 28 اساسنامه:
  1) گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق استماع گردید.
  2) گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی صندوق استماع گردید.
  3) صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به 24/05/1390 تصویب گردید.
  4) حق‌‌‌‌‌‌‌‌‌الزحمه حسابرسی صندوق برای یک سال مالی مبلغ 000/000/30 ریال تعیین گردید
  5)  موسسه حسابرسی ژرف‌‌‌‌‌بین نیکو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روش به عنوان حسابرس و روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه رسمی صندوق برای سال مالی منتهی به 24/05/1391 انتخاب گردید.

صورت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جلسه مجمع مذکور در یک صفحه و سه نسخه تنظیم گردید و به تا‌‌‌‌‌‌‌‌یید هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر رسید.

پیوست