صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صندوق
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک فیروزه با حضور نمایندگان مدیر، متولی و حسابرس صندوق و100% دارندگان واحدهای ممتاز به شرح زیر راس ساعت 12 مورخ 03/11/1390 در محل دفتر مرکزی مدیر صندوق ( شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین) واقع در خیابان حافظ، بن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بس...
متن خبر

 

 

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مشترک فیروزه

شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین

مورخ 03/11/1390

 

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری  مشترک  فیروزه با حضور نمایندگان مدیر، متولی و حسابرس صندوق و100%  دارندگان واحدهای ممتاز    به  شرح  زیر  راس  ساعت  12  مورخ  03/11/1390  در  محل  دفتر  مرکزی  مدیر  صندوق  ( شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین)    واقع در خیابان حافظ،  بن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بست ایرانیان، پلاک 2،  طبقه 6 تشکیل گردید.                                                                                                                                         الف) در اجرای ماده 31 اساسنامه صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مشترک فیروزه به اتفاق آراء                                                                 1) سرکار خانم ندا علاقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بند به سمت رئیس مجمع
2) جناب آقای ارسلان محتشم امیری به سمت ناظر جلسه انتخاب شدند.
3) جناب آقای محمد رضا ملک محمدی (نماینده محترم متولی) به سمت ناظر جلسه انتخاب شدند.
ب) در اجرای ماده 28 اساسنامه:
1) تغییر متولی صتدوق سرمایه گذاری مشترک فیروزه و تعیین موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به جای آن

2) تغییر حسابرس صندوق سرمایه گذاری مشترک فیروزه و تعیین موسسسه حسابرسی بهبود ارقام به جای آن

صورت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جلسه مجمع مذکور در یک صفحه و سه نسخه تنظیم گردید و به تا‌‌‌‌‌‌‌‌یید هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر رسید.

رئیس مجمع                                                                                           ناظرین مجمع                         
خانم ندا علاقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بند                                                آقای ارسلان محتشم امیری                          آقای ملک محمدی

پیوست