صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری فیروزه موفقیت مورخ 19/06/1391
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت با حضور نمایندگان مدیر، متولی و100% دارندگان واحدهای ممتاز به شرح زیر راس ساعت 11 مورخ 19/06/1391 در محل دفتر مرکزی مدیر صندوق ( شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین) واقع در خیابان حافظ، بن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بست ایرانیان، پ...
متن خبر

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری  فیروزه موفقیت با حضور نمایندگان مدیر، متولی و100%  دارندگان واحدهای ممتاز    به  شرح  زیر  راس  ساعت  11  مورخ  19/06/1391  در  محل  دفتر  مرکزی  مدیر  صندوق  ( شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین)    واقع در خیابان حافظ،  بن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بست ایرانیان، پلاک 2،  طبقه 6 تشکیل گردید.                                                                                                                                      

   الف) در اجرای ماده 31 اساسنامه صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری فیروزه موفقیت به اتفاق آراء                                                      1) سرکار خانم ندا علاقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بند به سمت رئیس مجمع
   2) جناب آقای ارسلان محتشم امیری به سمت ناظر جلسه انتخاب شدند.
   3) جناب آقای امیر حسین عسکری زاده (نماینده محترم متولی) به سمت ناظر جلسه انتخاب شدند.
   ب) در اجرای ماده  28 اساسنامه:

افزایش هزینه نرم افزار صندوق در امید نامه تا سقف 115،000،000ريال برای یک سال مورد تصویب مجمع قرار گرفت.صورت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جلسه مجمع مذکور در یک صفحه و سه نسخه تنظیم گردید و به تا‌‌‌‌‌‌‌‌یید هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر رسید.

   رئیس مجمع                                                                                      ناظرین مجمع                                        خانم ندا علاقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بند                                                آقای ارسلان محتشم امیری                آقای امیر حسین عسکری زاده

پیوست