صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری فیروزه موفقیت مورخ10/10/1391
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت با حضور نمایندگان مدیر، متولی و 10٠ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح زیر راًس ساعت 30/14 مورخ 1٠/١0/١٣٩1 در محل دفتر مرکزی مدیر صندوق ( شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین) واقع در : تهران، خیابان حافظ، بن بست ایرانیان، پلاک ٢، طبقه ششم تشکیل گر...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست