صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر مجمع سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به1393/06/31
منبع -
مقدمه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت برای سال مالی منتهی به 93/06/31 در تاریخ 93/09/02 برگزار شدو به پیوست اطلاعات مرتبط با صورتجلسات ارسال شد.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست