صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 94/03/17
منبع -
مقدمه مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 94/03/17
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست