صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر مجمع تغییر ضامن نقدشوندگی صندوق
منبع -
مقدمه بر اساس صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1394/11/14 و نامه تائیدسازمان بورس به شماره 122/5171 مورخ 1394/12/16 ضامن نقدشوندگی صندوق از شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین به شرکت کارگزاری فیروزه آسیا تغییر یافت.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست