صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر مجمع اساسنامه ای مورخ 1397.09.07 ساعت 12:00
منبع -
مقدمه 1-تغییر رکن متولی از موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام به موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران 2-تغییر رکن حسابرس از موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل به موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر. 3-تمدید مدت زمان فعالیت صندوق تا تاریخ 1398.08.15 با توجه به نامۀ شمارۀ 121.70930 مورخ 97.08.30 با موضوع موافقت س...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست