صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر مجمع امیدنامه ای مورخ 1397.09.07 ساعت 12:30 در خصوص تغییر هزینه متولی
منبع -
مقدمه کارمزد متولی صندوق از سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانۀ ارزش خالص دارایی‌های صندوق به سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل150 میلیون ریال و حداکثر 500 میلیون ریال خواهد بود تغییر یافت.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست