صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر مجمع امیدنامه ای مورخ 1397.10.29 ساعت 12:30 در خصوص تغییر هزینه حسابرس ،برگزاری مجامع و...
منبع -
مقدمه هزینۀ حسابرس به مبلغ 120 میلیون ریال برای سال مالی منتهی به 1398/06/31 تغییر یافت - هزینۀ برگزاری مجامع به مبلغ 60 میلیون ریال برای سال مالی منتهی به 1398/06/31 تغییر یافت - ماده 2 امیدنامه صندوق بخش 2-2 مطابق با ابلاغیه 12020119 مورخ 1398/09/25 تغییر یافت - بند 8-3 امیدنامه صندوق مربوط...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست