صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر مجمع سالانه (اساسنامه ای) مورخ 1397.10.29 ساعت 12:00 تصویب صورتهای مالی ...
منبع -
مقدمه - استماع گزارش حسابرس در مورد صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1397/06/31؛ -تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 31/06/1397؛ -تعیین روزنامه کثیر الانتشار؛ -سایر موارد؛
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست