صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۹۲,۶۶۶ ۵۲.۸۴ ۵۲۲,۹۱۸ ۶۳.۳۱ ۵۸۰,۳۱۳ ۶۴.۵۲ ۶۰۴,۶۰۰ ۶۳.۹
اوراق ۳۰,۲۱۳ ۱۷.۲۲ ۲۳۱,۸۱۵ ۲۸.۰۶ ۲۲۹,۰۰۲ ۲۵.۴۶ ۲۳۱,۲۷۷ ۲۴.۴۴
وجه نقد ۴,۲۷۲ ۲.۴۳ ۳۱,۰۷۸ ۳.۷۶ ۴۰,۹۶۹ ۴.۵۵ ۱۹,۳۱۷ ۲.۰۴
سایر دارایی ها ۷,۶۰۲ ۴.۳۳ ۴۲,۵۰۷ ۵.۱۴ ۶۴,۷۰۲ ۷.۱۹ ۱۰۲,۹۰۷ ۱۰.۸۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۵,۶۸۰ ۳۱.۷۵ ۳۳۲,۲۵۵ ۴۰.۲۳ ۳۶۲,۰۴۹ ۴۰.۲۵ ۳۶۸,۰۶۵ ۳۸.۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد