صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۵۶,۲۲۸ ۶۹.۶ ۱,۱۳۷,۱۷۵ ۷۰.۱ ۱,۰۸۴,۱۵۹ ۷۲.۴۳ ۱,۲۲۵,۶۴۷ ۷۲.۱۶
اوراق ۵۰,۴۹۷ ۲۲.۵ ۳۴۵,۰۸۱ ۲۱.۲۷ ۳۴۷,۱۸۳ ۲۳.۱۹ ۳۸۲,۱۲۲ ۲۲.۵
وجه نقد ۸,۴۱۴ ۳.۷۵ ۹۱,۶۰۸ ۵.۶۵ ۴۵,۰۸۵ ۳.۰۱ ۸۹,۶۰۴ ۵.۲۸
سایر دارایی ها ۸,۵۹۹ ۳.۸۳ ۴۸,۳۸۸ ۲.۹۸ ۲۰,۴۱۵ ۱.۳۶ ۱,۰۶۷ ۰.۰۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۰۰,۵۱۴ ۴۴.۷۸ ۸۰۳,۶۷۴ ۴۹.۵۴ ۷۶۶,۲۳۰ ۵۱.۱۹ ۸۳۴,۸۴۵ ۴۹.۱۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد