صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۲۸,۱۰۱ ۶۹.۵۶ ۸۰۴,۲۳۸ ۶۷.۶۶ ۸۵۳,۱۳۶ ۶۶.۵۴ ۹۴۱,۳۴۹ ۶۹.۷۵
اوراق ۴۱,۸۴۲ ۲۲.۷۲ ۲۹۳,۸۵۷ ۲۴.۷۲ ۳۴۴,۷۴۷ ۲۶.۸۹ ۳۴۷,۸۴۵ ۲۵.۷۷
وجه نقد ۶,۰۶۰ ۳.۲۹ ۵۴,۲۲۶ ۴.۵۶ ۶۳,۰۳۵ ۴.۹۲ ۸,۹۶۸ ۰.۶۶
سایر دارایی ها ۷,۳۹۵ ۴.۰۲ ۳۶,۳۱۹ ۳.۰۶ ۲۱,۲۷۵ ۱.۶۶ ۵۱,۴۸۰ ۳.۸۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۸۰,۵۱۴ ۴۳.۷۲ ۵۷۲,۳۵۱ ۴۸.۱۵ ۶۱۱,۶۴۱ ۴۷.۷ ۶۰۵,۱۰۶ ۴۴.۸۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد