صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۹۴۱,۳۴۹ ۶۹.۷۵ % ۳۴۷,۸۴۵ ۲۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۸,۹۶۸ ۰.۶۶ % ۵۱,۴۸۰ ۳.۸۱ % ۶۰۵,۱۰۶ ۴۴.۸۳ %
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۹۶۱,۱۵۳ ۷۲.۷۱ % ۳۴۶,۹۶۱ ۲۶.۲۵ % ۰ ۰ % ۷,۰۳۱ ۰.۵۳ % ۶,۷۹۴ ۰.۵۱ % ۶۳۶,۸۲۹ ۴۸.۱۷ %
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۹۳۴,۵۳۲ ۷۲.۲۲ % ۳۴۶,۰۷۹ ۲۶.۷۴ % ۰ ۰ % ۷,۴۸۲ ۰.۵۸ % ۵,۹۴۵ ۰.۴۶ % ۶۲۲,۴۵۰ ۴۸.۱ %
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۹۳۴,۵۳۲ ۷۲.۲۲ % ۳۴۶,۰۷۹ ۲۶.۷۴ % ۰ ۰ % ۷,۴۸۲ ۰.۵۸ % ۵,۹۴۳ ۰.۴۶ % ۶۲۲,۴۵۰ ۴۸.۱ %
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۹۳۴,۵۳۲ ۷۲.۲۴ % ۳۴۶,۰۷۹ ۲۶.۷۵ % ۰ ۰ % ۷,۰۶۱ ۰.۵۵ % ۵,۹۴۱ ۰.۴۶ % ۶۲۲,۴۵۰ ۴۸.۱۲ %
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۹۱۶,۶۱۲ ۷۰.۵۱ % ۳۴۴,۶۰۸ ۲۶.۵۱ % ۰ ۰ % ۳۳,۷۰۷ ۲.۵۹ % ۴,۹۷۷ ۰.۳۸ % ۶۱۱,۶۷۹ ۴۷.۰۶ %
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۹۱۶,۱۶۷ ۶۶.۴۸ % ۳۴۳,۹۱۲ ۲۴.۹۶ % ۰ ۰ % ۱۱۳,۰۳۸ ۸.۲ % ۴,۹۷۵ ۰.۳۶ % ۶۰۹,۹۷۲ ۴۴.۲۶ %
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۹۱۶,۱۶۷ ۶۶.۴۸ % ۳۴۳,۹۱۲ ۲۴.۹۶ % ۰ ۰ % ۱۱۳,۰۳۸ ۸.۲ % ۴,۹۷۳ ۰.۳۶ % ۶۰۹,۹۷۲ ۴۴.۲۶ %
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۹۱۶,۱۶۷ ۶۶.۴۸ % ۳۴۳,۹۱۲ ۲۴.۹۶ % ۰ ۰ % ۱۱۳,۰۳۸ ۸.۲ % ۴,۹۷۱ ۰.۳۶ % ۶۰۹,۹۷۲ ۴۴.۲۶ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۹۱۶,۱۶۷ ۶۶.۴۸ % ۳۴۳,۹۱۲ ۲۴.۹۶ % ۰ ۰ % ۱۱۳,۰۳۸ ۸.۲ % ۴,۹۶۹ ۰.۳۶ % ۶۰۹,۹۷۲ ۴۴.۲۶ %