صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۱,۲۲۵,۶۴۷ ۷۲.۱۶ % ۳۸۲,۱۲۲ ۲۲.۵ % ۰ ۰ % ۸۹,۶۰۴ ۵.۲۸ % ۱,۰۶۷ ۰.۰۶ % ۸۳۴,۸۴۵ ۴۹.۱۵ %
۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱,۲۲۵,۶۴۷ ۷۲.۱۶ % ۳۸۲,۱۲۲ ۲۲.۵ % ۰ ۰ % ۸۹,۶۰۴ ۵.۲۸ % ۱,۰۶۸ ۰.۰۶ % ۸۳۴,۸۴۵ ۴۹.۱۵ %
۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱,۲۲۵,۶۴۷ ۷۲.۱۸ % ۳۸۲,۱۲۲ ۲۲.۵ % ۰ ۰ % ۸۹,۱۱۴ ۵.۲۵ % ۱,۰۶۹ ۰.۰۶ % ۸۳۴,۸۴۵ ۴۹.۱۷ %
۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱,۲۲۸,۹۰۱ ۷۱.۹۲ % ۳۸۱,۵۳۰ ۲۲.۳۳ % ۰ ۰ % ۹۷,۳۱۲ ۵.۶۹ % ۱,۰۷۱ ۰.۰۶ % ۸۴۱,۷۰۶ ۴۹.۲۶ %
۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱,۲۱۲,۷۷۶ ۷۱.۶۹ % ۳۸۲,۲۲۵ ۲۲.۵۹ % ۰ ۰ % ۷۷,۸۹۹ ۴.۶ % ۱۸,۸۴۷ ۱.۱۱ % ۸۳۵,۲۹۴ ۴۹.۳۷ %
۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱,۱۵۲,۹۳۴ ۷۱.۴۸ % ۳۸۳,۷۲۸ ۲۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۴۵,۳۴۳ ۲.۸۱ % ۳۰,۸۹۴ ۱.۹۲ % ۷۸۹,۳۰۳ ۴۸.۹۴ %
۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱,۱۵۸,۰۴۰ ۷۲.۸۹ % ۳۸۵,۰۸۲ ۲۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۲۴,۲۸۲ ۱.۵۳ % ۲۱,۳۹۶ ۱.۳۵ % ۸۰۷,۷۳۹ ۵۰.۸۴ %
۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱,۱۷۸,۸۸۰ ۷۳.۰۴ % ۳۸۵,۹۹۱ ۲۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۲۷,۲۴۳ ۱.۶۹ % ۲۱,۸۷۳ ۱.۳۶ % ۸۴۳,۰۶۷ ۵۲.۲۳ %
۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱,۱۷۸,۸۸۰ ۷۳.۰۴ % ۳۸۵,۹۹۱ ۲۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۲۷,۲۴۳ ۱.۶۹ % ۲۱,۸۷۴ ۱.۳۶ % ۸۴۳,۰۶۷ ۵۲.۲۳ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱,۱۷۸,۸۸۰ ۷۳.۰۸ % ۳۸۵,۹۹۱ ۲۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۲۶,۳۹۳ ۱.۶۴ % ۲۱,۸۷۶ ۱.۳۶ % ۸۴۳,۰۶۷ ۵۲.۲۶ %