صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۶۰۴,۶۰۰ ۶۳.۹ % ۲۳۱,۲۷۷ ۲۴.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۹,۳۱۷ ۲.۰۴ % ۹۰,۹۵۴ ۱۰.۸۸ % ۳۶۸,۰۶۵ ۳۸.۹ %
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۶۱۹,۳۶۹ ۶۵.۳۷ % ۲۳۰,۷۵۶ ۲۴.۳۶ % ۰ ۰ % ۲۱,۰۶۳ ۲.۲۲ % ۷۶,۲۷۶ ۱۰.۰۹ % ۳۶۸,۷۲۷ ۳۸.۹۲ %
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۶۳۳,۹۸۵ ۶۷.۰۴ % ۲۳۰,۴۵۵ ۲۴.۳۷ % ۰ ۰ % ۴۴,۴۸۳ ۴.۷ % ۳۶,۸۱۰ ۸.۰۲ % ۳۶۶,۵۰۲ ۳۸.۷۵ %
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۶۰۴,۶۲۱ ۶۴.۱۳ % ۲۳۰,۰۹۷ ۲۴.۴۱ % ۰ ۰ % ۴۲,۶۶۶ ۴.۵۳ % ۶۵,۳۵۶ ۹.۵۵ % ۳۷۰,۶۷۶ ۳۹.۳۲ %
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۵۹۹,۲۱۱ ۶۵.۵۴ % ۲۲۹,۷۱۱ ۲۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۴۸,۵۶۳ ۵.۳۱ % ۳۶,۷۶۹ ۸.۲۹ % ۳۷۲,۵۴۸ ۴۰.۷۵ %
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۵۹۹,۲۱۱ ۶۵.۵۴ % ۲۲۹,۷۱۱ ۲۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۴۸,۵۶۳ ۵.۳۱ % ۳۶,۷۴۹ ۸.۲۹ % ۳۷۲,۵۴۸ ۴۰.۷۵ %
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۵۹۹,۲۱۱ ۶۵.۵۴ % ۲۲۹,۷۱۱ ۲۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۴۸,۵۶۳ ۵.۳۱ % ۳۶,۷۲۹ ۸.۲۸ % ۳۷۲,۵۴۸ ۴۰.۷۵ %
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۵۹۳,۵۷۲ ۶۵.۵۹ % ۲۲۹,۳۴۰ ۲۵.۳۴ % ۰ ۰ % ۴۵,۸۱۶ ۵.۰۶ % ۳۶,۲۱۴ ۸.۳۱ % ۳۷۰,۳۳۷ ۴۰.۹۲ %
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۵۹۳,۵۷۲ ۶۵.۵۹ % ۲۲۹,۳۴۰ ۲۵.۳۴ % ۰ ۰ % ۴۵,۸۱۶ ۵.۰۶ % ۳۶,۱۹۴ ۸.۳۱ % ۳۷۰,۳۳۷ ۴۰.۹۲ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۵۹۳,۵۷۲ ۶۵.۶ % ۲۲۹,۳۴۰ ۲۵.۳۴ % ۰ ۰ % ۴۵,۸۱۶ ۵.۰۶ % ۳۶,۱۷۵ ۸.۳۱ % ۳۷۰,۳۳۷ ۴۰.۹۳ %