صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ %۱.۷۱۵ %۸.۷۲۶
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ %۳۱.۲۰۱ %۵۲.۰۰۴
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ %۱۱۶.۸۴۲ %۱۸۸.۴۹۷
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ %۲۲۹.۲۴۲ %۳۶۶.۸۲۹
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ %۳۵۰.۷۷۳ %۶۰۲.۵۱۹
تا زمان انتشار ۱۳۸۹/۰۵/۲۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ %۸۵۷۱.۵۹۷ %۱۰۳۵۸.۹۵۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۲۰۶۰۲ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۶.۸۴)% (۹۸.۶۲)%