صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ ۹۷.۱۰.۲۹ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
۲ مجمع سالانه (اساسنامه ای) مورخ ۱۳۹۷.۱۰.۲۹ ساعت ۱۲:۰۰ تصویب صورتهای مالی ... دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
۳ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ ۹۷.۱۰.۲۹ ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
۴ مجمع امیدنامه ای مورخ ۱۳۹۷.۱۰.۲۹ ساعت ۱۲:۳۰ در خصوص تغییر هزینه حسابرس ،برگزاری مجامع و... دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
۵ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ ۹۷.۰۹.۰۷ ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۶ مجمع امیدنامه ای مورخ ۱۳۹۷.۰۹.۰۷ ساعت ۱۲:۳۰ در خصوص تغییر هزینه متولی دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۷ مجمع اساسنامه ای مورخ ۱۳۹۷.۰۹.۰۷ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
۸ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۰ صندوق سرمایه گذاری موفقیت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
۹ تاییدیه سازمان مبنی بر صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
۱۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹- تمدید مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
۱۱ اعلان موافقت سازمان بورس با ثبت صورتجلسه مجمع صندوق (تغییر بند ۸-۴ امیدنامه صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
۱۲ برگزاری مجمع صندوق (تغییر بند ۸-۴ امیدنامه صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
۱۳ برگزاری مجمع صندوق (تغییر بند ۸-۴ امیدنامه صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
۱۴ صورتجلسه مهر شده مجمع تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ و تغییر هزینه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
۱۵ صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ و تغییر هزینه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
۱۶ برگزاری مجمع سالانه و مجمع تغییر هزینه ها دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۱۷ صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ و تغییر ارکان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۹
۱۸ مجمع تغییر اساسنامه۱۳۹۵/۱۰/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
۱۹ مجمع تغییر امیدنامه۱۳۹۵/۱۰/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
۲۰ صورتجلسه مجمع تغییر هزینه های فیروزه موفقیت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
۲۱ صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ و تغییر ارکان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
۲۲ صورتجلسه مجمع تغییر محل اقامت و صاحبان واحدهای ممتاز دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۲۳ صورتجلسه تغییر هزینه ها دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
۲۴ مجمع تغییر ضامن نقدشوندگی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۱۴
۲۵ مجمع تغییر مدیر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۱۴
۲۶ تغییر سقف هزینه نرم افزار و حسابرس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
۲۷ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۷-۰۸-۱۳۹۴ و صورتجلسه مجمع دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۲۷
۲۸ مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۹۴/۰۳/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۲۵
۲۹ مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت برای سال مالی منتهی به ۹۳/۰۶/۳۱ - صورتجلسه دورم دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
۳۰ مجمع سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به۱۳۹۳/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
۳۱ صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۱۰
۳۲ صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمابه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۱۰
۳۳ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۲۶
۳۴ صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری فیروزه موفقیت مورخ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ دریافت خبر ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
۳۵ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۱ دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۶/۲۰
۳۶ گزارش وضعيت بازار و صندوق فيروزه در نيمه دوم تير ماه ۱۳۹۱ دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۰۹
۳۷ مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۲/۲۴
۳۸ برگزاری مجمع فوقالعاده صندوق دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۲/۱۳
۳۹ برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صندوق دریافت خبر ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
۴۰ برگزاری مجمع سالانه مجمع دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۸/۳۰