صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ اسامی حاضرین در جلسه مجمع روز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت۱۳:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۲ اسامی حاضرین در جلسه مجمع روز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
۳ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ با موضوع تغییرات اساسنامه و امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۲۴
۴ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹.۰۱.۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹.۰۱.۲۰ ساعت ۱۲.۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۶ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ با موضوع تغییر مدیر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸.۰۹.۱۳ ساعت ۱۳.۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸.۰۹.۱۳ ساعت ۱۲.۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸.۰۹.۱۳ ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
۱۰ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸.۰۹.۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
۱۱ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
۱۲ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸.۰۸.۰۱ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
۱۳ مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق فیروزه موفقیت به تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
۱۴ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ ۹۷.۱۰.۲۹ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
۱۵ مجمع سالانه (اساسنامه ای) مورخ ۱۳۹۷.۱۰.۲۹ ساعت ۱۲:۰۰ تصویب صورتهای مالی ... دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
۱۶ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ ۹۷.۱۰.۲۹ ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
۱۷ مجمع امیدنامه ای مورخ ۱۳۹۷.۱۰.۲۹ ساعت ۱۲:۳۰ در خصوص تغییر هزینه حسابرس ،برگزاری مجامع و... دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
۱۸ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ ۹۷.۰۹.۰۷ ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۱۹ مجمع امیدنامه ای مورخ ۱۳۹۷.۰۹.۰۷ ساعت ۱۲:۳۰ در خصوص تغییر هزینه متولی دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۲۰ مجمع اساسنامه ای مورخ ۱۳۹۷.۰۹.۰۷ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
۲۱ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۰ صندوق سرمایه گذاری موفقیت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
۲۲ تاییدیه سازمان مبنی بر صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
۲۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹- تمدید مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
۲۴ اعلان موافقت سازمان بورس با ثبت صورتجلسه مجمع صندوق (تغییر بند ۸-۴ امیدنامه صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
۲۵ برگزاری مجمع صندوق (تغییر بند ۸-۴ امیدنامه صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
۲۶ برگزاری مجمع صندوق (تغییر بند ۸-۴ امیدنامه صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
۲۷ صورتجلسه مهر شده مجمع تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ و تغییر هزینه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
۲۸ صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ و تغییر هزینه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
۲۹ برگزاری مجمع سالانه و مجمع تغییر هزینه ها دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۳۰ صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ و تغییر ارکان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۹
۳۱ مجمع تغییر اساسنامه۱۳۹۵/۱۰/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
۳۲ مجمع تغییر امیدنامه۱۳۹۵/۱۰/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
۳۳ صورتجلسه مجمع تغییر هزینه های فیروزه موفقیت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
۳۴ صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ و تغییر ارکان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
۳۵ صورتجلسه مجمع تغییر محل اقامت و صاحبان واحدهای ممتاز دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۳۶ صورتجلسه تغییر هزینه ها دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
۳۷ مجمع تغییر ضامن نقدشوندگی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۱۴
۳۸ مجمع تغییر مدیر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۱۴
۳۹ تغییر سقف هزینه نرم افزار و حسابرس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
۴۰ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۷-۰۸-۱۳۹۴ و صورتجلسه مجمع دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۲۷
۴۱ مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۹۴/۰۳/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۲۵
۴۲ مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت برای سال مالی منتهی به ۹۳/۰۶/۳۱ - صورتجلسه دورم دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
۴۳ مجمع سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به۱۳۹۳/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
۴۴ صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۱۰
۴۵ صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمابه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۱۰
۴۶ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۲۶
۴۷ صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری فیروزه موفقیت مورخ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ دریافت خبر ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
۴۸ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۱ دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۶/۲۰
۴۹ گزارش وضعيت بازار و صندوق فيروزه در نيمه دوم تير ماه ۱۳۹۱ دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۰۹
۵۰ مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۲/۲۴
۵۱ برگزاری مجمع فوقالعاده صندوق دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۲/۱۳
۵۲ برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صندوق دریافت خبر ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
۵۳ برگزاری مجمع سالانه مجمع دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۸/۳۰