صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ با موضوع تغییر مدیر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۱۰
۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸.۰۹.۱۳ ساعت ۱۳.۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸.۰۹.۱۳ ساعت ۱۲.۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸.۰۹.۱۳ ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
۵ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸.۰۹.۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
۶ صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
۷ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸.۰۸.۰۱ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
۸ مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق فیروزه موفقیت به تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
۹ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ ۹۷.۱۰.۲۹ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
۱۰ مجمع سالانه (اساسنامه ای) مورخ ۱۳۹۷.۱۰.۲۹ ساعت ۱۲:۰۰ تصویب صورتهای مالی ... دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
۱۱ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ ۹۷.۱۰.۲۹ ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
۱۲ مجمع امیدنامه ای مورخ ۱۳۹۷.۱۰.۲۹ ساعت ۱۲:۳۰ در خصوص تغییر هزینه حسابرس ،برگزاری مجامع و... دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
۱۳ اعلام موافقت سازمان در خصوص ثبت صورتجلسه مورخ ۹۷.۰۹.۰۷ ساعت ۱۲:۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۱۴ مجمع امیدنامه ای مورخ ۱۳۹۷.۰۹.۰۷ ساعت ۱۲:۳۰ در خصوص تغییر هزینه متولی دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
۱۵ مجمع اساسنامه ای مورخ ۱۳۹۷.۰۹.۰۷ ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۹
۱۶ اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ساعت ۱۲:۰۰ صندوق سرمایه گذاری موفقیت دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
۱۷ تاییدیه سازمان مبنی بر صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
۱۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹- تمدید مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
۱۹ اعلان موافقت سازمان بورس با ثبت صورتجلسه مجمع صندوق (تغییر بند ۸-۴ امیدنامه صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
۲۰ برگزاری مجمع صندوق (تغییر بند ۸-۴ امیدنامه صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
۲۱ برگزاری مجمع صندوق (تغییر بند ۸-۴ امیدنامه صندوق) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
۲۲ صورتجلسه مهر شده مجمع تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ و تغییر هزینه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
۲۳ صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ و تغییر هزینه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
۲۴ برگزاری مجمع سالانه و مجمع تغییر هزینه ها دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
۲۵ صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ و تغییر ارکان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۹
۲۶ مجمع تغییر اساسنامه۱۳۹۵/۱۰/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
۲۷ مجمع تغییر امیدنامه۱۳۹۵/۱۰/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
۲۸ صورتجلسه مجمع تغییر هزینه های فیروزه موفقیت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
۲۹ صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ و تغییر ارکان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۰/۰۴
۳۰ صورتجلسه مجمع تغییر محل اقامت و صاحبان واحدهای ممتاز دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۹
۳۱ صورتجلسه تغییر هزینه ها دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
۳۲ مجمع تغییر ضامن نقدشوندگی صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۱۴
۳۳ مجمع تغییر مدیر صندوق دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۱۴
۳۴ تغییر سقف هزینه نرم افزار و حسابرس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۴/۱۱/۱۱
۳۵ اسامی حاضرین در جلسه مجمع ۲۷-۰۸-۱۳۹۴ و صورتجلسه مجمع دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۸/۲۷
۳۶ مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۹۴/۰۳/۱۷ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۵/۲۵
۳۷ مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت برای سال مالی منتهی به ۹۳/۰۶/۳۱ - صورتجلسه دورم دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
۳۸ مجمع سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به۱۳۹۳/۰۶/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
۳۹ صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۱۰
۴۰ صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمابه گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۲/۱۲/۱۰
۴۱ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۲۶
۴۲ صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری فیروزه موفقیت مورخ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ دریافت خبر ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
۴۳ صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری فیروزه موفقیت مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۱ دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۶/۲۰
۴۴ گزارش وضعيت بازار و صندوق فيروزه در نيمه دوم تير ماه ۱۳۹۱ دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۵/۰۹
۴۵ مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۲/۲۴
۴۶ برگزاری مجمع فوقالعاده صندوق دریافت خبر ۱۳۹۱/۰۲/۱۳
۴۷ برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صندوق دریافت خبر ۱۳۹۰/۱۲/۰۲
۴۸ برگزاری مجمع سالانه مجمع دریافت خبر ۱۳۹۰/۰۸/۳۰