ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 40,396 55.78 130,436 68.94 145,061 71.95 154,903 76.78
اوراق 13,806 19.06 42,480 22.45 43,152 21.4 36,909 18.29
وجه نقد 1,953 2.69 7,590 4.01 5,183 2.57 3,377 1.67
سایر دارایی ها 3,248 4.48 8,975 4.74 8,793 4.36 7,142 3.54
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 25,766 35.58 82,097 43.39 84,202 41.76 83,686 41.48
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi