صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۹۸۵
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۸۳,۸۵۱ ۵۳.۶۲ ۴۶۱,۲۱۷ ۶۶.۹۳ ۴۶۴,۴۳۶ ۶۱.۰۸ ۴۸۱,۵۲۰ ۵۸.۸۴
اوراق ۲۶,۳۵۲ ۱۶.۸۵ ۱۹۱,۷۲۱ ۲۷.۸۲ ۲۳۳,۹۲۸ ۳۰.۷۶ ۲۵۴,۲۵۳ ۳۱.۰۷
وجه نقد ۳,۷۵۶ ۲.۴ ۱۶,۱۵۰ ۲.۳۴ ۳۰,۲۴۴ ۳.۹۷ ۳۲,۴۸۲ ۳.۹۶
سایر دارایی ها ۶,۸۱۹ ۴.۳۶ ۲۶,۸۱۳ ۳.۸۹ ۳۰,۸۲۴ ۴.۰۵ ۳۲,۰۰۲ ۳.۹۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۰,۰۵۶ ۳۲.۰۱ ۲۹۰,۴۹۱ ۴۲.۱۵ ۲۹۹,۶۷۰ ۳۹.۴۱ ۳۱۷,۰۷۵ ۳۸.۷۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد