مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 صورتجلسه مجمع مورخ 1397/05/29- تمدید مدت فعالیت صندوق تا تاریخ 1397/09/05 دریافت خبر 1397/05/29
2 اعلان موافقت سازمان بورس با ثبت صورتجلسه مجمع صندوق (تغییر بند 8-4 امیدنامه صندوق) دریافت خبر 1396/12/08
3 برگزاری مجمع صندوق (تغییر بند 8-4 امیدنامه صندوق) دریافت خبر 1396/11/28
4 برگزاری مجمع صندوق (تغییر بند 8-4 امیدنامه صندوق) دریافت خبر 1396/11/25
5 صورتجلسه مهر شده مجمع تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1396/06/31 و تغییر هزینه برای سال مالی منتهی به 1397/06/31 دریافت خبر 1396/11/18
6 صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1396/06/31 و تغییر هزینه برای سال مالی منتهی به 1397/06/31 دریافت خبر 1396/11/15
7 برگزاری مجمع سالانه و مجمع تغییر هزینه ها دریافت خبر 1396/10/30
8 صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1395/06/31 و تغییر ارکان برای سال مالی منتهی به 1396/06/31 دریافت خبر 1396/03/29
9 مجمع تغییر اساسنامه1395/10/25 دریافت خبر 1395/11/16
10 مجمع تغییر امیدنامه1395/10/25 دریافت خبر 1395/11/16
11 صورتجلسه مجمع تغییر هزینه های فیروزه موفقیت برای سال مالی منتهی به 1396/06/31 دریافت خبر 1395/10/04
12 صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1395/06/31 و تغییر ارکان برای سال مالی منتهی به 1396/06/31 دریافت خبر 1395/10/04
13 صورتجلسه مجمع تغییر محل اقامت و صاحبان واحدهای ممتاز دریافت خبر 1395/03/19
14 صورتجلسه تغییر هزینه ها دریافت خبر 1395/02/25
15 مجمع تغییر ضامن نقدشوندگی صندوق دریافت خبر 1395/01/14
16 مجمع تغییر مدیر صندوق دریافت خبر 1395/01/14
17 تغییر سقف هزینه نرم افزار و حسابرس صندوق دریافت خبر 1394/11/11
18 اسامی حاضرین در جلسه مجمع 27-08-1394 و صورتجلسه مجمع دریافت خبر 1394/08/27
19 مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 94/03/17 دریافت خبر 1394/05/25
20 مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت برای سال مالی منتهی به 93/06/31 - صورتجلسه دورم دریافت خبر 1393/09/10
21 مجمع سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به1393/06/31 دریافت خبر 1393/09/10
22 صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 1392/09/24 دریافت خبر 1392/12/10
23 صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمابه گذاری فیروزه موفقیت مورخ 1392/09/24 دریافت خبر 1392/12/10
24 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت دریافت خبر 1392/06/26
25 صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری فیروزه موفقیت مورخ10/10/1391 دریافت خبر 1391/10/11
26 صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری فیروزه موفقیت مورخ 19/06/1391 دریافت خبر 1391/06/20
27 گزارش وضعيت بازار و صندوق فيروزه در نيمه دوم تير ماه 1391 دریافت خبر 1391/05/09
28 مجمع صندوق دریافت خبر 1391/02/24
29 برگزاری مجمع فوقالعاده صندوق دریافت خبر 1391/02/13
30 برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صندوق دریافت خبر 1390/12/02
31 برگزاری مجمع سالانه مجمع دریافت خبر 1390/08/30